Māju siltināšana

Māju siltināšana

Ja esat nolēmuši veikt ieguldījumu savai nākotnei, mēs jums palīdzēsim to paveikt profesionāli un kvalitatīvi. Ja jūsu mājā ir lieli simtumzudumi - pirmo un pēdējo stāvu dzīvokļos ir zemāka temperatūra nekā citu stāvu dzīvokļos, ja vēlaties samazināt maksu par apkuri un NĪN, tad laba izvēle ir mājas siltināšana.
Šo procesu var veikt posmos vai nosiltināt visu māju uzreiz. Ir iespējams piesaistīt līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām.
Galvenie ieguvumi, kvalitatīvi veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanu, ir šādi:

  • būtiski samazinās apkures izmaksas; 
  • ievērojami tiek uzlabots ēkas vizuālais izskats; 
  • tiek uzlabots mikroklimats ēkas telpās; 
  • būtiski palielinās dzīvokļu vērtība.

Lai apzinātu siltuma zuduma cēloņus dzīvojamā mājā, kā arī to novēršanas iespējas, SIA „Latvijas Namu Pārvalde” iesaka veikt dzīvojamās mājas energoauditu. Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki plāno lemt par dzīvojamās mājas siltināšanu.

 

 KATRA MĀJA IR CITĀDĀKA!

 

Katras mājas tehniskais stāvoklis ir savādāks, pat ja mājas tehniskie parametri tās celšanas laikā ir vienādi. Gadiem ejot, katras mājas tehniskais stāvoklis apkārtējās vides ietekmē mainās, tāpēc ir svarīgi apzināt katras mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums. Mājas tehniskā stāvokļa izmaiņas var ietekmēt vairāki faktori, piemēram:

Mājas atrašanās vieta – to var ietekmēt lielceļa tuvums (automašīnu radītās vibrācijas), tuva atrašanās vieta ūdenstilpei, gruntsūdeņi u.tml.;

Mājas iedzīvotāji, kā arī garāmgājēji – rūpīga vai tieši pretēji – nesaudzīga izturēšanās pret īpašumu;

Veiktie remontdarbi laika gaitā – veikto darbu veids, apjoms utt.;

Mājas celšanas laikā izmantotie materiāli, darbu izpildes kvalitāte;

Kā arī daudzi citi faktori.

 

Lai noteiktu mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums, siltuma zudumu cēloņus un to novēršanas iespējas, aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par mājas energoaudita veikšanu!


Energoaudits ir nepieciešams ne tikai lai noskaidrotu siltuma zudumu cēloņus, bet arī lai piemērotu atbilstošu risinājumu katrai mājai. Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, mājai iespējams veikt gan atsevišķus plānveida remontdarbus, gan mājas siltināšanu vai vienkāršoto renovāciju.

Energoaudita pārskats sniegs informāciju par:

 

Esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem;

Ēkas renovācijas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto);

Energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc renovācijas pasākumu īstenošanas (iespējamais siltumenerģijas ietaupījums);

Vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai” dzīvojamo māju energoauditu veikšanai ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 EUR.

Lai SIA „Latvijas Namu Pārvalde” uzsāktu darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas veidā) - dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50%+1 balss) jānobalso „PAR” energoaudita veikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (protokols) jāiesniedz SIA „Latvijas Namu Pārvalde” (turpmāk – Pārvaldnieks).

Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma saņemšanas Pārvaldnieks pārliecināsies par protokola atbilstību Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām (piemēram, vai ir nobalsojis dzīvokļu īpašnieku vairākums), sagatavos pieteikumu par energoaudita veikšanu un iesniegs to pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk - REA) līdzfinansējuma saņemšanai.

REA attiecīgi tālāk organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus un pēc iepirkuma procedūras beigām slēdz trīspusējos līgumus starp REA, SIA „Latvijas Namu Pārvalde” un energoaudita veicēju.

Kāpēc ir svarīgi sadarboties ar REA?
REA piedāvā iespēju saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai 80% apmērā, kas ievērojami samazina izmaksu daļu, kas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.


Kā tiek piešķirts līdzfinansējums?
REA organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus. Pēc iepirkuma procedūras beigām tiek slēgti trīspusējie līgumi starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju.

Energoaudita izmaksas

Pēc līdzšinējās pieredzes REA organizēto iepirkumu rezultātā pašvaldības līdzfinansēto energoauditu izmaksas bijušas 140 līdz 300 EUR (t.sk. PVN) apmērā, no tām attiecīgi:

 

  • Pašvaldības līdzfinansējums 80% jeb 112 - 240 EUR;
  • Dzīvokļu īpašniekiem jāapmaksā 20% jeb 28 - 60 EUR.


! PIEMĒRS: vidējā statistiskā māja, 56 dzīvokļi, kopējās energoaudita izmaksas 167,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 134,26 EUR, dzīvokļu īpašnieku maksājums 33,57 EUR, t.i., vienam dzīvokļa īpašniekam energoaudits izmaksās tikai aptuveni 0,44 EUR. Dzīvokļu īpašnieku izmaksas lielākoties tiek segtas no katras dzīvojamās mājas uzkrājumiem un dzīvokļu īpašniekiem nekas papildus nav jāmaksā.


Kas jādara dzīvojamās mājas iedzīvotājiem?
1. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par energoaudita veikšanu un iesniedz to Pārvaldniekam;
2. Pārvaldnieks pārliecinās vai iesniegtais lēmums ir tiesisks;
3. Pārvaldnieks sagatavo un iesniedz REA pieteikumu par energoauditu;
4. REA organizē iepirkumu par energoauditu veikšanu;
5. Tiek noslēgts trīspusējais līgums starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju;
6. Energoauditors apseko māju, veic aprēķinus, sagatavo energoaudita pārskatu;
7. Pārvaldnieks energoaudita pārskatu nosūta dzīvokļu īpašnieku pārstāvim.

Papildus informāciju par energoauditu veikšanu, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu vai aptaujas anketu paraugus Jūs varat saņemt kontaktējoties ar SIA „Latvijas namu Pārvalde” Māju atjaunošanas nodaļas projektu koordinatori Annu Amoliņu, tālr. 20444343, e-pasta adrese: info@lnparvalde.lv